Skip to content

Program Cognia (AdvancED)

Matura amerykańska - American High School Diploma

Centrum Edukacji Międzynarodowej – akredytowana szkoła COGNIA jako szkoła amerykańska jest uprawniona do wydawania dyplomów amerykańskich dla uczniów kończących szkołę. Żeby go otrzymać uczniowie w trakcie 4 lat nauki w liceum muszą zaliczyć wszystkie wymagane końcowe egzaminy realizowane na podstawie amerykańskiej podstawy programowej Common Core Standards. Nasi uczniowie otrzymują amerykański certyfikat (high school diploma) akredytowany przez Norhwest Accreditation Commission (NWAC). Uczniowie, którzy kończą szkołę z dyplomem amerykańskim mogą kontynuować naukę nie tylko na Uniwersytetach w USA, UK czy Polsce, ale również w wielu innych krajach. Muszą oni tylko dodatkowo zdać egzamin SAT.

Egzamin SAT

Scholastic Assesment Test (egzamin SAT) to jeden z dwóch ustandaryzowanych testów dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych (równoważnym jest ACT). Jego wyniki są jednym z głównych czynników liczących się podczas rekrutacji na uczelnie w USA. By przystąpić do rekrutacji na amerykańskie uczelnie, należy zdać egzamin SAT 1, weryfikujący wiedzę i umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem, pisania oraz matematyki, jak również testy przedmiotowe SAT Subject Test – adekwatne do kierunku studiów, na który się aplikuje. Zazwyczaj wymagane jest zdanie co najmniej dwóch SAT Subject Tests.

Nauka w programie SAT

Program przygotowań do matury amerykańskiej SAT obejmuje kompleksowo wszystkie umiejętności wymagane do zdania egzaminu. Uczeń może wybrać następujące przedmioty:

 • Maths 1
 • Maths 2
 • Biology – Molecular
 • Biology – Ecology
 • Physics
 • Chemistry
 • US History
 • World History
 • Literature
 • Languages (Spanish)

Egzamin SAT

Obowiązkowe elementy egzaminu SAT 1 to:

 • Evidence-BasedReading and  Writing – ta część  sprawdza znajomość leksyki i umiejętność czytania ze zrozumieniem, testowana jest znajomość słownictwa oraz umiejętność zrozumienia logiki kontekstu w zdaniach, jak również wiedza z zakresu gramatyki, stylistyki i zdolności organizacyjnych w pisaniu.
 • Matematyka (Maths) – zakres zagadnień obejmuje: algebrę, arytmetykę, analizę danych, rachunek prawdopodobieństwo i geometrię. Wymagana jest znajomość anglojęzycznych terminów matematycznych i problemowego podejścia do nauk matematycznych.

Opcjonalną częścią egzaminu jest Essay, który sprawdza umiejętność literackiego pisania.