Skip to content

Program IB

Centrum Edukacji Międzynarodowej zostało oficjalnym kandydatem Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej przez International Baccalaureate Organization (IBO) z siedzibą w Genewie. Program dyplomowy (IB Diploma) jest obecnie uważany za jeden z najlepszych dostępnych uczniom szkół średnich i stanowi bardzo dobre przygotowanie przed-uniwersyteckie, umożliwiając absolwentom dostęp do wyższych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Jednak najcenniejszą prawdziwą wartością oferowaną przez Program Dyplomowy IB jest wszechstronna wiedza, dostarczana za jego pośrednictwem.

Nowoczesny, dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczniów program edukacyjny, skierowany do ambitnych, młodych ludzi, preferujących twórcze myślenie, rozwój indywidualnych zdolności, przy jednoczesnym poznawaniu dziedzin wiedzy, istotnych dla współczesnego świata.

Edukacja zazwyczaj zaczyna się w drugiej klasie liceum w klasie pre-IB, w której zapoznajemy uczniów z filozofią i wymogami programu IB DP, realizujemy elementy programów z wybranych przedmiotów, prowadzimy zajęcia z academic writing (pisanie akademickie) oraz dodatkowe zajęcia wprowadzające do teorii wiedzy (ToK) oraz CASu. Podczas tego procesu uczniowie otrzymują wsparcie koordynatora i doradcy zawodowego w zakresie wyboru przedmiotów kierunkowych. Po tym rocznym wprowadzeniu, następuje dwuletni kurs (3 i 4 klasa liceum) obejmujący sześć przedmiotów wybranych z obowiązkowych grup przedmiotowych. Każdy z uczniów wybiera 6 przedmiotów po jednym przedmiocie z każdej z poniższych grup (trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym – HL i trzy na poziomie podstawowym – SL.

Nasza oferta obejmuje następujące grupy przedmiotowe:

Język angielski, j.hiszpański.

Historia, geografia, systemy środowiskowe i społeczeństwa, biznes i zarządzanie, psychologia, globalna polityka.

Biologia, chemia, systemy środowiskowe i społeczeństwa, informatyka, sport i zdrowie.

Matematyka.

Sztuki wizualne.

Dodatkowe trzy elementy nauki w systemie IB DP:

Przedmiot obejmujący elementy historii nauki, historii idei i filozofii, pokazujący związki pomiędzy wszystkimi dziedzinami wiedzy i różne metody poznawcze.

Licząca 4000 słów praca badawcza ucznia, przygotowująca do pisania prac na studiach, umożliwiająca twórczą pracę nad własnym, interesującym ucznia tematem.

Projekty rozwijające kreatywność, kondycję fizyczną, wrażliwość artystyczną i społeczną uczniów poprzez angażowanie się w zajęcia twórcze, sportowe i pracę na rzecz innych ludzi i otoczenia.

Uczniowie, którzy realizują programy IB, stają się:

DOCIEKLIWI

Rozwijają swoją naturalną ciekawość świata. Przyswajają umiejętności potrzebne do przeprowadzania ankiet i badań oraz wykazują niezależność w procesie nauczania. Aktywnie czerpią radość ze zdobywania wiedzy. Dążą do tego, aby ich zamiłowanie do nauki trwało przez całe życie.

WNIKLIWI

Odkrywają pojęcia, idee i sprawy o lokalnej jak i globalnej wadze. Tym sposobem zdobywają głębię wiedzy i rozwijają zdolność zrozumienia w zakresie różnych dziedzin nauki.

MYŚLĄCY

Podejmują inicjatywę w stosowaniu umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia w celu rozpoznania i dobrania podejścia do złożonych problemów oraz podejmują rozsądne i  etyczne decyzje.

KOMUNIKATYWNI

Rozumieją i wyrażają idee oraz informacje w zdecydowany, kreatywny sposób, w więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie i chętnie współpracują z innymi.

PRAWI

Postępują uczciwie i szczerze, z poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostek, grup i społeczeństw. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje.

OTWARCI

Rozumieją i doceniają własną kulturę i osobiste historie, ale są również otwarci na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczeństw. Są przyzwyczajeni do szukania i oceniania różnych punktów widzenia i chętnie wyciągają wnioski z doświadczeń.

ODDANI

Okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko.

RYZYKUJĄCY

Podchodzą do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie bronią swoich racji.

ZRÓWNOWAŻENI

Rozumieją jak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych.

REFLEKSYJNI

Potrafią mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Są w stanie oszacować zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia.

Zapraszamy
do obejrzenia krótkiej prezentacji filmowej
na temat Edukacji IB.