Skip to content

Przygotowanie do matury IB

Jednym z najbardziej znanym i cenionym na świecie programem zwieńczonym maturą międzynarodową jest IB Diploma Programme (IB DP) oferowany przez naszą szkołę, która została  akredytowaną IB WORLD SCHOOL 061798. IB Diploma Programme (IB DP) to dwuletni program, który łączy intelektualny aspekt kształcenia z rozwojem kreatywności i zaangażowania społecznego ucznia. Podczas zajęć skupiamy się na wykształceniu w uczniach umiejętności zdobywania wiedzy i jej wykorzystywania, przygotowując młodzież do samodzielnego studiowania i funkcjonowania we współczesnym świecie. Większość lekcji prowadzona jest metodą projektową, a uczniowie biorą udział w wielu interdyscyplinarnych zadaniach.

Co zawiera kurs IB DP?

IB Diploma Programme obejmuje sześć wzajemnie uzupełniających się kursów:

  • Przedmioty są podzielone na 6 grup tematycznych. Spośród nich uczeń wybiera 3, których będzie się uczył w stopniu rozszerzonym (higher level – HL) oraz 3, których będzie się uczył w zakresie podstawowym (standard level – SL). Wybrane w ramach poszczególnych grup przedmioty HL stanowią jednocześnie przedmioty, które uczeń będzie zdawał na maturze. Oto grupy tematyczne:

Uczniowie mają do wyboru tryb HL lub SL w zakresie nauki każdego języka narodowego lub obcego. Może to być więc język polski, angielski, francuski czy mandaryński, ale przede wszystkim każdy język narodowy.

W zakresie tej grupy program wyróżnia dwa poziomy – kontynuowanie nauki języka poprzez rozwijanie umiejętności czysto językowych (SL) lub dodatkowo zgłębianie kultury i literatury języka (HL), a także naukę od podstaw kolejnego języka; w grupie tej znajdują się również języki starożytne.

Zarządzanie i przedsiębiorczość, ekonomia, geografia, historia, technologie informacyjne, psychologia, filozofia, antropologia, nauki polityczne, które mogą być nauczane na poziomie HL i SL oraz religioznawstwo (tylko SL).

Przedmioty oparte na metodach badawczych: biologia, chemia, fizyka, informatyka, ale również środowisko i społeczeństwo (environmental systems and societies – tylko SL) oraz nauka o zdrowiu, o sporcie (sports, exercise and health science – SL/HL). Nowym przedmiotem w tej grupie jest projektowanie (design technology).

 

To grupa integrująca sztuki wizualne i muzykę. W jej ramach młodzież uczy się o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu, ale jednocześnie uczy się grać, malować czy tańczyć i obowiązkowo przygotowuje jakąś pracę. Uczniowie niezainteresowani nią mogą wybrać przedmiot z poprzednich grup. Zasadą jest jednak, że każdy uczeń musi się uczyć języka ojczystego oraz matematyki, dlatego wybór przedmiotu zamiennego sprowadza się zazwyczaj do dodatkowego języka obcego lub jakiegoś dodatkowego przedmiotu z grup 3-4.

  • Teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK) – ten program uczy umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w rzeczywistych sytuacjach. Jego celem jest uświadomienie uczniom interdyscyplinarnego i interpretatywnego charakteru wiedzy oraz jej wpływu na kulturę. Ma też prowokować uczniów do krytycznego myślenia, przezwyciężania własnych uprzedzeń oraz zachęcać do zdobywania wiedzy. Program jest zaliczany podczas ustnej prezentacji przygotowanego na piśmie w języku angielskim eseju na 1600 słów na wybrany temat.
  • Praca badawcza (Extended Essay – EE) – kolejny obowiązkowy program DP, który przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy intelektualnej poprzez prowadzenie niezależnych badań. Na dowolnie wybrany przez siebie temat uczeń przygotowuje pisemną pracę badawczą w formie eseju (do 4000 słów). Temat pracy nie musi być związany z przedmiotem, który uczeń zamierza zdawać na maturze, ale ma dotyczyć kwestii, które go szczególnie interesują. Esej musi mieć formę pracy licencjackiej, zawierać część badawczą oraz wnioski autora. Uczeń pisze ją pod kierunkiem nauczyciela. Praca jest oceniana, a otrzymane za nią punkty wpływają na liczbę punktów zdobytych na maturze.
  • Program rozwoju osobistego (Creativity, Action, Service – CAS) – jego zadaniem jest wspieranie kreatywności ucznia, chęci działania oraz niesienia pomocy innym. Kształci umiejętność samodzielnej pracy, a jednocześnie współpracy z innymi oraz angażowania się w działalność na rzecz społeczeństwa, w tym zwłaszcza społeczności lokalnej. Realizacja CAS polega na prowadzeniu różnych doświadczeń i co najmniej jednego projektu w trakcie dwuletniego kursu (150 godzin).

Każdy uczeń wybiera projekt sam, ale akceptuje go koordynator projektu. Jego zaliczenie stanowi warunek uzyskania matury.

Jak wygląda egzamin maturalny?

Maturę IB DP uczeń zdaje z sześciu przedmiotów uczeń i może z nich uzyskać maksymalnie 42 punkty (1-7 pkt za przedmiot). Dodatkowo może otrzymać 3 pkt łącznie za esej (TOK) i pracę badawczą (EE). Kurs CAS nie jest liczony do ogólnej punktacji, ale jest obowiązkowy. Dyplom IB jest przyznawany uczniom, którzy uzyskują co najmniej 24 pkt. Trzy przedmioty muszą być zdawane na poziomie HL, a trzy mogą być na poziomie SL. Przy przyjęciu na studia wyższe punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów są odpowiednio przeliczane, przy czym ocena z przedmiotu HL jest wyżej traktowana niż z SL.

Większość elementów składających się na ocenę maturalną jest oceniana zewnętrznie, tzn. przez specjalistów z IB. Tak jest w przypadku egzaminów pisemnych, a także wielu prac wykonywanych przez uczniów w ramach kursów TOK i EE. Niektóre prace z sześciu wybranych przedmiotów, wykonywane przez uczniów w czasie trwania kursu IB DP oceniają najpierw nasi nauczyciele, a potem oceny te weryfikowane są przez egzaminatorów z IB, ale bywa, że są oceniane zewnętrznie przez ekspertów z IB.

Maturę otrzymuje uczeń, który zdobył minimum 24 z 45 punktów i wywiązał się z obowiązku ukończenia trzech kursów TOK, EE i CAS.